ข้อตกลง และเงื่อนไข – Terms & Conditiions

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

beauty24store.com เป็นเจ้าของ และผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์จะเป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขการบริการ การที่ท่านเข้าใช้งาน หรือเยี่ยมชมข้อมูลใดๆบนเว็บไซต์ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ รวมไปถึงข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในเซ้บไซต์นี้ ดังนั้น ก่อนการใช้งานเว็บไซต์ beauty24store.com โปรดทำการอ่านเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์อย่างละเอียด ดังต่อไปนี้

การใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์ beauty24store.com อนุญาตให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ โดยที่ท่านต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆในเว็บไซต์นี้ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่อธิบายไว้ตามวัตถุประสงค์ของการช็อปปิ้ง สำหรับรายการส่วนบุคคลที่ขายบนเว็บไซต์ ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้ในนามของบุคคลที่สามใดๆ ที่เป็นสิ่งต้องห้าม เว้นแต่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดเจนจากเว็บไซต์ beauty24store.com ล่วงหน้า การละเมิดกฎและเงื่อนไขเหล่านี้ ส่งผลต่อไปในการเพิกถอนใบอนุญาตในวรรคนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

การบริการและคุณสมบัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิก หรือลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมอาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งท่านจำเป็นที่จะต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นข้อมูลที่ถูกปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ และทันทีที่ได้ทำการอัพเดตข้อมูลดังกล่าว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเก็บรหัสผ่าน และระบุบัญชือื่นที่มีความปลอดภัย และปลอดภัยเจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่าน หรือบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้ หากท่านไม่สามารถจำรหัสผ่าน หรือบัญชีของคุณได้ ทางเว็บไซต์ beauty24store.com จะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรง หรือโดยอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นชนิดที่เป็นผลจากการใดๆ หรือในความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของคุณที่สอดคล้องกับส่วนนี้ ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน ท่านได้ยินยอมที่จะได้รับอีเมลย์ส่งเสริมการขายจากเว็บไซต์ ซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะไม่รับ เช่น อีเมลย์ส่งเสริมการขายได้

การอนุญาตโดยมีข้อจำกัด

  1. ท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่ และใช้งานเว็บไซต์ beauty24store.com หากตกลงที่จะไม่รบกวน หรือพยายามรบกวนการทำงานของเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าโดยการกระทำใดๆก็ตาม
  2. เว็บไซต์ beauty24store.com อนุญาตให้ท่านเข้าชม และดาวน์โหลดข้อมูล จากเว็บไซต์เพื่อการใช้เป็นส่วนตัวที่แสวงหาผลกำไรเท่านั้น การอนุญาตดังกล่าวไม่ถือเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในข้อมูล ที่ได้รับอนุญาต หรือสำเนาของข้อมูลที่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใด และการอนุญาตนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัด ดังต่อไปนี้
  3. ท่านจะต้องเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิในความเป็นเจ้าของที่ระบุไว้ ในข้อมูลที่ได้รับอนุญาตนั้น ในกรณีที่มีการดาวน์โหลดข้อมูล
  4. ท่านไม่อาจกระทำในสิ่งต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นการส่วนตัวที่เป็นการแสวงหาผลกำไร เปลี่ยนแปลงในรูปแบบใดๆ ทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณะแสดง หรือใช้โดยประการอื่นต่อข้อมูลที่ได้รับอนุญาต
  5. ท่านต้องไม่โอนข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้แก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่ท่านได้แจ้งบุคคลนั้นให้ทราบถึงเงื่อนไข และบุคคลนั้นตกลงที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์ beauty24store.com

การจำกัดความผิด

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ beauty24store.com มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น คำอธิบายสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ขาย หรือเจ้าของสินค้า ซึ่งไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยเว็บไซต์ beauty24store.com การส่งหรือแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์นี้ จะเป็นของแต่ละโพสต์ โดยแต่ละบุคคล ซึ่งดนื้อหาดังกล่าวอาจไม่สะท้อนความคิดเห็นของเว็บไซต์แต่อย่างใด

เว็บไซต์ beauty24store.com ขอสงวนสิทธิโดยดุลพินิจของเว็บไซต์ beauty24store.com แต่เพียงผู้เดียว ที่จะกระทำดังนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใด ได้แก่ แก้ไขข้อผิดพลาด หรือพลั้งเผลอใดๆในเว็บไซต์ รวมถึงเว็บไซต์ beauty24store.com อาจทำการเปลี่ยนแปลงต่อเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ได้รับอนุญาต หรือเปลี่ยนแปลงต่อผลิตภัณฑ์ โปรแกรม บริการ หรือราคา (หากมี) ที่ได้รับการกล่าวถึงในเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอาจจะมีความไม่ถูกต้อง หรือมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์ เว็บไซต์ beauty24store.com ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล ความน่าเชื่อถือ คำแนะนำ ความเห็น หลักฐาน ข้อความอื่นใด ที่แสดง หรือแจกจ่ายผ่านทางเว็บไซต์beauty24store.com ท่านรับทราบว่าอาจจะเกิดความเสี่ยงจากการอ้างอิงความเห็น คำแนะนำ หลักฐาน บันทึก หรือข้อมูลจะอยู่ที่ท่านเพียงผู้เดียว

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เพื่อความสะดวกของท่าน เว็บไซต์ beauty24store.com อาจจัดให้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีการดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น หากท่านตกลงที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ที่ได้มีการเชื่อมโยงเอาไว้ ความเสี่ยงจากการกระทำดังกล่าวจะอยู่กับท่านเพียงผู้เดียว และจะถือเป็นความรับผิดชอบของท่าน ที่จะใช้มาตราการคุ้มครองที่จำเป็น เพื่อป้องกันไวรัส หรือสิ่งใดๆที่เป็นอันตราย เว็บไซต์ beauty24store.com จะไม่รับประ หรือรับรองต่อเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง รวมไปถึงข้อมูล สินค้า บริการ ที่ปรากฏในนั้น ขอแนะนำให้ท่านทำการอ่านรายละเอียด ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ รวมไปถึงนโยบายรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์เหล่านั้นก่อนการใช้งาน

การจัดให้มีการเชื่อมโยงไปเว็บไซต์อื่น ไม่เป็นการแสดงโดยปริยายาว่าเว็บไซต์ beauty24store.com ให้การสนับสนุน รับรอง ความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้อง หรือให้สิทธิ์แก่เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงที่จะใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้ หรือสัญลักษณ์อันมีลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ beauty24store.com

ข้อมูลที่มีการจัดให้โดยท่าน

เว็บไซต์ beauty24store.com ไม่ประสงค์ให้ท่าน และท่านไม่ควรที่จะส่งข้อมูลที่มีลักษณะเป็นความลับ หรือมีลักษณะเป็นทรัพย์สินทางให้แก่เว็บไซต์ beauty24store.com โดยผ่านทางเว็บไซต์ ท่านได้ตกลงว่าข้อมูลใดๆ ที่ท่านหรือบุคคลที่กระทำแทนท่านจัดให้แก่เว็บไซต์ beauty24store.com ไม่ถือว่าเป็นความลับ หรือมีลักษระเป็นทรัพย์สิน โดยการให้ข้อมูลแก่ เว็บไซต์ beauty24store.com ถือว่าท่านได้อนุญาตแก่ทรู และการอนุญาตนั้นมีลักษณะไม่จำกัด ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่จำกัดอาณาเขต และไม่เรียกเก็บค่าอนุญาต ทั้งนี้ โดยให้เว็บไซต์beauty24store.com มีสิทธิ์ใช้ ทำสำเนา แสดงต่อสาธารณะ ส่ง และแจกจ่ายข้อมูลนั้น

นอกจากนี้เว็บไซต์ beauty24store.com ไม่ถูกห้ามที่จะใช้ความคิด แนวคิด หรือโนฮาวว์ทีท่าน หรือบุคคล ที่กระทำแทนท่านได้ให้แก่ เว็บไซต์ beauty24store.com ท่านรับทราบว่า เว็บไซต์ beauty24store.com ไม่ประสงค์ให้ท่าน และท่านรับรองว่าจะไม่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง มีลักษณะหมิ่นประมาท ข่มขู่ อนาจาร ลวนลามทางเพศ หรือขัดต่อกฎหมาย หรือมีลักษณะที่ก่อให้เกิดกรรมสิทธิ์ในข้อมูลให้แก่บุคคลอื่น

การจำกัดความเสียหาย

เว็บไซต์ beauty24store.com จะไม่รับผิดต่อบุคคลใดๆในความเสียหาย ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม หรณีพิเศษ หรือความเสียหายอื่นๆ รวมทั้งการสูญเสียกำไร การรบกวนทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล หรือโปรแกรมในระบบจัดการข้อมูลของท่าน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือไม่สามารถที่จะใชได้ในเนื้อหา ข้อมูล การทำงาน (Function) ของเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง แม้ว่าทางเว็บไซต์ beauty24store.com จะได้แจ้งโดยชัดแจ้งแก่บุคคลแล้วก็ตาม ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์

เว็บไซต์ beauty24store.com สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขนี้ทั้งหมด หรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์ จะมีผลเมื่อได้มีการประกาศในเว็บไซต์ การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์ ภายหลังที่ได้มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขลงในเว็บไซต์แล้ว ถือว่าท่านตกลงปฎิบัติตามการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนั้น

เว็บไซต์ beauty24store.com อาจยกเลิก เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติ การเชื่อมต่อในส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ได้ เมื่อใดก็ตามเว็บไซต์ beauty24store.com อาจจำกัดการเข้าถึงส่วนใดหรือบริการใด หรือห้ามการเข้าถึง ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของเว้บไซต์ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องบอกกล่าว หรือรับผิดชอบใดๆ เว็บไซต์ beauty24store.com อาจยกเลิกการให้สิทธิ การอนุญาตที่ได้ให้ไว้แล้ว ข้างต้นได้

การยอมรับในการสั่งซื้อและข้อกำหนดของราคา

ในกรณีเมื่อการสั่งซื้อไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยเหตุผลต่างๆ เว็บไซต์ beauty24store.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฎิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลใดๆ ในเวลาใดๆได้ทั้งนั้น คุณอาจจะถูกถามเพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ก่อนที่เราจะยอมรับการสั่งซื้อ

เว็บไซต์ beauty24store.com พยายามและมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลราคาสินค้าที่ถูกต้องที่สึด ภายในเว็บไซต์ของเรา แต่ข้อผิดพลาดที่อาจยังคงเกิดขึ้น เช่นกรณีที่ราคาของรายการไม่แสดงอย่างถูกต้องบนเว็บไซต์ ดังนั้นเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธหรือยกเลิกคำสั่งใดๆ ในกรณีที่รายการใดรายการหนึ่งที่มีราคาผิดจากความจริง เว็บไซต์ beauty24store.com ขอสงวานสิทธิ์ในการปฎิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว หรือไม่ว่าคำสั่งได้รับการยืนยันและ/หรือ มีการตัดเงินบัญชีบัตรเครดิตของคุณเรียบร้อยแล้ว

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ beauty24store.com ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาข้อมูลบนเว็บ และการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความกราฟฟิค, ซอฟแวร์, ภาพถ่าย, วีดิโอ, เพลง, เสียง และการคัดสรร การจัดเรียง และรวมถึงซอฟแวร์ ซอร์ดโคส และซอฟแวร์ที่รองรับยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ ยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นงานส่วนรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์รับรองของไทย และอนุสัญญาระหว่างประเทศ ขอสวงนสิทธิ์ทั้งหมดโดยชอบธรรม

ผู้ใช้เว็บไซต์จากต่างประเทศ (International User) และกฎหมายที่ใช้บังคับ

เว็บไซต์ beauty24store.com ได้รับการควบคุมจากสำนักงานที่ตั้งอยู่ภายในประเทศไทย เว็บไซต์ beauty24store.com ไม่รับรองว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้เหมาะสมหรือสามารถที่จะใช้ได้ที่สถานที่อื่นภายนอกประเทศไทย หากท่านเข้าสู่เว็บไซต์ beauty24store.com จากสถารที่อื่นภายนอกประเทศไทย ท่านมีหน้าที่ๆจะต้องปฎิบัติตามกฏหมายของประเทสนั้น กฎหมายที่ใช้บังคับกับเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามกฏหมายของประเทศไทย โดยไม่ประสงค์ให้นำกฎหมายว่าด้วยการขัดกันของกฏหมายมาบังคับ

กฏหมายที่ใช้บังคับ

การใช้งานเว็บไซต์ beauty24store.com มีการตีความหมาย ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ เป็นไปตามที่กฎหมายไทยที่ผลบังคับใช้